• 0(414) 552 12 00
 • 0552 552 82 82
 • Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Bilgi İşlem Müdürlüğü

rıdvanyoldas

Rıdvan YOLDAŞ
Bilgi İşlem Müdürü

Telefon: (0414) 552 12 00
E-Posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 • Bilgi İşlem Müdürlüğü, 22/04/2006 tarihli 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar hakkında 2006/9809 sayılı Kararı’ gereğince, Siverek Belediye Meclisinin 07/07/2006 tarih ve 2006/56 numaralı kararıyla kurulmuştur.
  Siverek Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü;Müdürlük Yazı İşleri Birimi, Bilgi Teknolojileri Birimi, adında 2 alt birimlerinden oluşur.
  Personel
  MADDE–1 – Siverek Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde bir Müdür ile mer’i norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.
  Görev, Yetki ve Sorumluluklar
  MADDE–2 – Belediye’nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mer’i mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Siverek Belediye Başkanlığı’nın bütününe yaptığı katkının bilinciyle, kurum bünyesinde ihtiyaç duyulan ve bilgi sistemleri marifetiyle sağlanabilecek her konuda gerekli bilginin, doğru, istenilen düzey, nitelik ve zamanında elde edilmesi amacıyla ilgili sistemlerin verimli bir biçimde çalışmasını sağlamaktan, Belediye birimleri tarafından kullanılmakta veya kullanılacak olan tüm yazılım ve donanımları koordine etmek ve verimli bir şekilde uygulamasını yapmak ve yaptırmaktan, Belediye otomasyonunun her an faal ve yedekli olmasını sağlamaktan, gerekli konularda sistem analizi, program yazımı ve sistem yatırım araştırmaları yapılmasını sağlamaktan, kent bilgi işlem çalışmalarını koordine etmekten, bilgi sistemlerine ilişkin alınan geliştirme ve yatırım kararlarının uygulamaya geçirilmesini sağlamaktan sorumludur.
  Belediye Başkanı’nın ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında yukarda özetle belirtilen görevlerin ifa ve icrası bağlamında:

  YETKİ ALANI

  a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
  b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
  c) Hesap verebilirlik,
  ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
  d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
  e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
  f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,
  temel ilkeleri esas alır.

   

  • Müdürlük Yazı İşleri Birimi
  • Bilgi Teknolojileri Birimi

 

Bize Ulaşın

Çağrı Merkezi

(0414) 552 12 00

(0414) 552 11 26

(0552) 552 82 82

© 2021 - Siverek Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü